Publicaties Organiseren en samenwerken

Hier vindt u alle publicaties en handvatten voor de inrichting van uw organisatie. En instrumenten om de samenwerking tussen professionals in kaart te brengen en te versterken.

#d8d400

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van wijkgericht werken en de keuzes die in de inrichting van de organisatie worden gemaakt.

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken

Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn. Rapport beschrijft hoe anders men samenwerkt in de ggz en het sociaal domein, de beweegredenen hiervoor en de succes- en faalfactoren.

Samenwerken

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe huisartsen de samenwerking met wijkteams vorm kunnen geven. Want de verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk om een patiënt goed te kunnen helpen. Zij krijgen ook met steeds meer overlegstructuren te maken. 

Bekijk de aanbevelingen

Samenwerken

In de Community of Practice zijn kennis en ervaringen gedeeld over de vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de verschillende regio’s. De presentaties die gegeven zijn, lieten steeds weer andere mogelijkheden en oplossingen zien. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarnaast een vrij breed beeld van de varianten of vormen van samenwerking die er in het land te vinden zijn (zonder daarbij te claimen dat dat beeld volledig is). Die twee bronnen zijn samengevoegd in dit document, dat ter inspiratie dient voor andere professionals, organisaties en regio’s.

aanpakmetandereogen.nl

 

Samenwerken

IWW-publicatie

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten.

Voor alle informatie over hoe te komen tot een verantwoorde caseload, zie deze pagina.

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie verantwoorde caseload

Collectieve aanpak in Utrecht (Lokalis)

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Er zijn veel gezinnen met dezelfde vragen binnen wijken in Utrecht. De behoefte ligt in het eerder ondersteunen van gezinnen op veelvoorkomende problematiek en het helpen voorkomen hiervan, door middel van collectieve ondersteuning. Individuele hulpverlening blijkt namelijk niet altijd toereikend. De collectieve aanpak zorgt voor de versterking van het eigen netwerk van ouders. Daarbij gaat het om een duurzame samenwerking in de wijk, waarbij veel gezinnen worden bereikt.

Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je? In de brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven vanuit het perspectief van bewonersoverlegorganisaties (dorps- en wijkbelangenorganisaties, dorps- en wijkraden) en geeft concrete handvatten voor de praktijk. 

Bekijk de brochure

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie Samen werken aan bewonersinitiatieven

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven. Ze dienen ter inspiratie, want elke lokale situatie is anders en vraagt misschien om een andere invulling.

Bekijk de handvatten

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'

In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is. Daartoe is gedurende tweeënhalfjaar intensief opgetrokken met drie gemeenten, Wijk bij Duurstede, Houten en Woerden, om de integrale aanpak verder vorm te geven.

Het doel van dit project was het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Dit is bereikt door het uitvoeren van een ontwerpgericht onderzoek om effectieve werkwijzen te ontwikkelen en te testen. Waarmee integrale ondersteuning kan worden geboden om mensen met meervoudige ondersteunings-behoeften effectief en doelmatig toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie en het rapport

Webinar-reeks: Samen integraal bouwen aan participatie (27 mei en 10 juni 2021)

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten. Centraal in de bijeenkomst van 27 mei staat de samenwerking tussen professionals werkzaam op het snijvlak van Wmo (zorg en welzijn) en Participatiewet (werk en inkomen). In het webinar van 10 juni nodigen we gemeenten uit om op een interactieve manier kennis en ervaring over meedoen naar vermogen uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Integrale zorg en ondersteuning
Samenwerken
Voorkant publicatie Lokaal en integraal werken aan participatie

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021. Gelukkig weten partijen uit het fysieke en het sociale domein die ‘aan de lat staan’ om perspectief te bieden elkaar steeds beter te vinden en tonen ze zich gemotiveerd om te ontschotten en samen te werken. 

Lees het verslag

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Foto van plaatsnaambord Stadskanaal

Pagina's