Publicaties Werkwijzen en methodieken

Hier vindt u alle publicaties en handvatten om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

#f39200

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Wijkambtenaren en beleidsmakers krijgen inzicht in verschillende vormen van wijkgericht werken en de keuzes die in de inrichting van de organisatie worden gemaakt.

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken

Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Door een buurtagenda op te stellen zorg je ervoor dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht.

 

Werkwijzen en methodieken

IWW-publicatie

Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten.

Voor alle informatie over hoe te komen tot een verantwoorde caseload, zie deze pagina.

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie verantwoorde caseload

Wijkacademies Opvoeden

Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?

Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.

Bekijk de publicatie

Kennis en competenties
Werkwijzen en methodieken
Afbeelding met twee handen en geknipte papieren poppetjes

Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je? In de brochure vind je tips en aanbevelingen. De brochure is geschreven vanuit het perspectief van bewonersoverlegorganisaties (dorps- en wijkbelangenorganisaties, dorps- en wijkraden) en geeft concrete handvatten voor de praktijk. 

Bekijk de brochure

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie Samen werken aan bewonersinitiatieven

Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven. Ze dienen ter inspiratie, want elke lokale situatie is anders en vraagt misschien om een andere invulling.

Bekijk de handvatten

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'

De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021. Gelukkig weten partijen uit het fysieke en het sociale domein die ‘aan de lat staan’ om perspectief te bieden elkaar steeds beter te vinden en tonen ze zich gemotiveerd om te ontschotten en samen te werken. 

Lees het verslag

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Foto van plaatsnaambord Stadskanaal

In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema's waar gemeenten mee te maken hebben. Want voor niets gaat de zon op, dus gemeenten die wijken willen versterken, moeten daar middelen voor vrijmaken. Maar hoe besteed je het schaarse geld effectief? En welke rol geef je aan zzp’ers in het lokale sociaal domein?

Luister naar de podcast

Integrale zorg en ondersteuning
Werkwijzen en methodieken
Foto van Joanne Bredero en Chris Veldhuysen

Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk. Het zijn de wijkteams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk moeten gaan om de zorg- en ondersteuning aan inwoners vorm te geven, waarmee gemeenten belast zijn in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De dagelijkse praktijk blijkt weerbarstig. En de inzet en compassie van professionals om inwoners zo goed mogelijk te helpen, wordt bemoeilijkt door een aantal tegenkrachten zoals een hoge caseload, complexe meervoudige vraagstukken, ontbreken van mandaat.

Het is belastend werk. Het verloop binnen de teams is hoog en de teams zijn zoekende hoe hiermee om te gaan. Voortdurende beleidsveranderingen zorgen voor steeds nieuwe uitdagingen. Gelukkig kwamen de onderzoekers ook helpende factoren tegen, zoals het in teamverband werken, gezamenlijke casuïstiekbespreking, generalistisch werken met verschillende disciplines en voldoende (specialistische) kennis en expertise en voldoende discretionaire ruimte.

Bekijk de publicatie

Samenwerken
Werkwijzen en methodieken
Voorkant publicatie Wat helpt en belemmert wijkteams

Pagina's