Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Publicaties

Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals.
Naast capaciteiten van jongeren en de invloed van gezin en school, speelt ook de buurt een belangrijke rol bij de ontwikkelkansen van jongeren die opgroeien in een kwetsbare wijk.
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.
Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen.
Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.
Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn.
De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe huisartsen de samenwerking met wijkteams vorm kunnen geven. Want de verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk om een patiënt goed te kunnen helpen.
Rapport met inzichten over hoe cliënten doorgevoerde beleidsveranderingen in de dagelijkse praktijk ervaren. I&O Research onderzocht dit in opdracht van de gemeente Arnhem.
In de Community of Practice zijn kennis en ervaringen gedeeld over de vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de verschillende regio’s.
E-magazine over de vraag hoe goede samenwerking tussen lokale partijen bij kan dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Platform31.
Onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waar ongeveer 1 op de 20 kinderen opgroeit in een gezin met een laag inkomen.
Digitale mindmap van de Werkplaats Sociaal Domein over de huidige situatie wat betreft de meerwaarde van (familie) ervaringsde
Onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed samen met Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de duiding van de jeugdzorgpraktijk van gemeenten, waarbij er aandacht is voor zowel de zorginhoudelijke als de bestuurlijke en organisa
Gezamenlijke analyse, uitgegeven door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over kinderen en hun gezinnen met complexe problematiek. Wat is het perspectief op de vragen en problemen van deze kinderen en gezinnen?  
Essay van het Verwey-Jonker Instituut met voorstellen voor de organisatie van samenwerking in het wijkenbeleid voor wijken waar de problemen zich opstapelen. Hoe krijgen we richting in de aanpak van deze wijken? 
Digitaal magazine van ZonMw over projecten integraal werken in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij het kind en het gezin wordt aangeboden.
Het platform JEP maakt een nieuwe podcastreeks over het thema veerkracht, in samenwerking met Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit.
In Amsterdam verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Daarom is in 2018 in Geuzenveld-Slotermeer gestart met de pilot Van Overleven naar Leven (VONL).
Magazine over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
Front dialoog en ruimte
Overzicht van recent gepubliceerde bronnen die ingaan op beleid en uitvoering in het sociaal domein.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant Maatwerk Magazine
In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten, 1 regio, 4 ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties met vormen van maatwerk voor mensen met gestapelde problemen. Dit Maatwerk Magazine doet verslag van de actieonderzoeken die zijn gedaan naar knelpunten daarbij.
Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool
Hulpmiddel voor gemeenten en partners in het sociaal domein dat ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Zie hier meer informatie.
logo IWW - IWW-publicatie
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Deze aanpak heeft als doel om ondersteuningsvragen van gezinnen vroegtijdig te signaleren en vervolgens laagdrempelig en zo nabij mogelijk ondersteuning te bieden. Gekenmerkt door herkenbaarheid en toegankelijkheid. 
Voorblad nieuwsoverzicht april-mei 2021
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april en mei 2021.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie verantwoorde caseload
Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten.
logo IWW - IWW-publicatie
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?
Voorkant publicatie Een mentaal gezonde samenleving en de rol van de ggz
Publicatie van het Trimbos-instituut over een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en ggz.
Afbeelding met twee handen en geknipte papieren poppetjes
Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen.
Voorkant publicatie Samen werken aan bewonersinitiatieven
Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je? In de brochure vind je tips en aanbevelingen.
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'
Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven.
Foto van voorkant essay Lerende organisaties
Om in een voortdurend veranderende omgeving de best passende ondersteuning op maat te bieden aan kinderen en jongeren, werken organisaties aan een lerende cultuur waarin professionals zich continu kunnen blijven ontwikkelen.
Voorkant publicatie Lokaal en integraal werken aan participatie
In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is.
Foto van plaatsnaambord Stadskanaal
De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021.
Foto van een aantal mensen bij een buurthuis
In de publicatie Wij in de wijk lees je dat je er in Nederland niet alleen voor hoeft te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden.
Foto van Joanne Bredero en Chris Veldhuysen
In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema's waar gemeenten mee te maken hebben.
Voorkant publicatie Wat helpt en belemmert wijkteams
Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk.
Voorkant publicatie De governance van netwerkorganisaties ontrafeld
Publicatie waarin de uitdagingen van netwerkzorg en governance worden ontrafeld aan de hand van ervaringen van vijf zorgnetwerken.
Overzicht van de activiteiten van het programma Integraal Werken in de Wijk in 2020. Bekijk het verslag.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Domeinoverstijgende financiering
Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen.
Twee vrouwen aan een waterrand
De Werkplaatsen Sociaal Domein maakten van dichtbij mee wat de impact van de coronacrisis op het sociaal domein is. Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?
Oudere man die aan het koken is
In het artikel van het CBS wordt beschreven welke ouderen een verhoogd risico lopen om minder zelfredzaam te worden en dus op termijn afhankelijk te worden van langdurige zorg.
Voorkant publicatie Impactmonitor
De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de leve
Voorkant publicatie Samenwerken met gezinnen
De bedoeling van deze handreiking van het Verwey-Jonker Instituut is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s.
Logo Wijkwijzer
Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk.
Rapport van het SCP. Ouders in een kwetsbare situatie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk.
Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en bij het ver
Foto van vrouw met jonge kinderen aan een tafel
Welke kennis over wijkgericht werken kunnen professionals gebruiken om jeugdigen en gezinnen te ondersteunen? Integraal Werken in de Wijk deed een inventarisatie van 11 projectplannen voor het ZonMw-project ‘Versterken van (de kwaliteit) wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Het doel van deze aanpak is op een effectieve manier de juiste ondersteuning te organiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Voorblad nieuwsoverzicht januari 2021
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2021.
logo IWW - IWW-publicatie
Online magazine met terugblik op het congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden (10 november 2020).
Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen de verwachte en gebruikte jeugdhulp in de regio Haaglanden.
Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar meer collectieve oplossingen en interventies. Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu kan floreren.
logo IWW - IWW-publicatie
Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en zich in hun eigen buurt kunnen ontwikkelen.   
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Kinderen, jongeren en hun ouders met ondersteuningsvragen zijn het beste geholpen als zij ondersteuning krijgen die bij hun vraag en situatie past.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Het doel van de aanpak is het versterken van de sociale basis in de wijk en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Deze integrale samenwerking in de wijken in gemeente Utrecht is tot stand gekomen om een zo laagdrempelig mogelijke dienstverlening tot stand te brengen.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Dit is een voorbeeld van de aanpak van overlast gevende jongeren in de wijk, die middelen gebruiken en delinquent gedrag lieten zien.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Verbeteren samenwerking huisarts en wijkteam. En het bieden van passende hulp aan kinderen en jongeren.
Voorkant IWW nieuwsberichten december 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van december 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie casusonderzoek
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking.
Voorkant publicatie monitoring in het sociaal domein bekeken vanuit de praktijk
Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten.
logo IWW - IWW-publicatie
Opengeklapte boeken op een stapel
Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens heeft kennis- en adviesbureau Stimulansz gevraagd om een overzicht te maken van alle hardheidclausules in 37 wetten rond het sociaal domein.
Voorblad nieuwsoverzicht oktober 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van oktober 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie: Werkzame elementen bij integraal werken
Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams. Deze publicatie gaat over de werkzame elementen van integraal werken. De focus ligt op wat werkt voor de cliënt.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorblad nieuwsoverzicht augustus en september 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van augustus en september 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Publicatie van LHV, NHG en InEen hoe lokaal en in de wijk de samenwerking te organiseren tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten.
Adviesbureaus BMC en HHM beschrijven hierin hun PACT-aanpak: een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten berei
Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht een verkennend onderzoek.
Voorkant rapport Leefsituatie van ouders met kinderen in de jeugdzorg
SCP-rapport over kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg die extra aandacht nodig hebben.
Voorkant IWW nieuwsberichten juli 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juli 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Foto van verschillende soorten gereedschap
Bij samen beslissen zoeken mensen samen met een begeleider of zorgverlener naar de ondersteuning of zorg die het beste bij hen, of hun kinderen, past. Samen beslissen verbetert daardoor de zorg en ondersteuning.
Voorkant Maatwerk magazine 2020
In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.
Jongen die speelt met legoblokken
Integraal werken is complex. Dat zegt Laura Nooteboom, senior onderzoeker en psycholoog bij Curium-LUMC in een interview op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij deed promotieonderzoek naar integraal werken.
Afbeelding van twee benen op een pijl die naar voren en naar rechts wijst
Op platformmultiproblematiek.nl bundelen vier kennisinstituten hun krachten en stellen beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen over multiproblematiek op één website beschikbaar. 
Voorkant publicatie: complexe problemen eenvoudige toegang
Uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) blijkt dat de toegang tot zorg
5 gele meetlinten onder elkaar
In het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zochten acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus-, lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen. Vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk bekeken Hilde van Xanten, Elize van Wijk en Lian Stouthard ruim 40 casussen.
Voorkant IWW nieuwsberichten juni 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van juni 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant IWW nieuwsberichten mei 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van mei 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van april 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
In vijf jaar tijd heeft Movisie vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Dit rapport beschrijft de resultaten uit de vierde peiling.
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van maart 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Foto van iemand die zijn handen wast onder een kraan
Door het coronavirus verkeert Nederland in een ongekende situatie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan of verergeren die vaak vragen om een integrale aanpak. Samenwerken in deze tijd is lastig. Hoe ga je om met de mentale gezondheid van je (zorg)medewerkers?
Voorkant van Nieuwsoverzicht Sociale wijkteams februari 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van februari 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van rapport: Gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor het sociaal domein
Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid (Wmo en Jeugd) en naar de manier waarop professionals hier in hun dagelijks werk invulling aan geven.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant flyer Basisfuncties versus Zelfevaluatietool
Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorblad nieuwsoverzicht januari 2020
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van januari 2020.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van publicatie 10 aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.
logo IWW - IWW-publicatie
De werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, niet het beleid. Dat blijkt uit het project “Teamwerk in de Wijk” dat de kenmerken van wijkteams heeft onderzocht die bijdragen aan de succesvolle transformatie van het sociaal domein. In 3 jaar tijd hebben teamleden en teamleiders van meer dan 100 wijkteams jaarlijks een vragenlijst ingevuld.
Meetlint
In het traject ‘Eenvoudig maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zoeken acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus- lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen.
Voorkant van rapport: Basisfuncties van lokale teams in kaart
Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te organisere
Voorkant publicatie
Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie De sterkste schakels
In het kwalitatieve onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ is nagegaan welke werkzame elementen (gebaseerd op eerder literatuuronderzoek) de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de JGZ, wijkt
Voorkant publicatie Dialoog over kwaliteit in de wijk
Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hoe geef je dit zo vorm dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van het kind en de ouders? Wat past wel en wat past niet in de wijk en zijn daar grenzen aan? Hier zijn verschillende opvattingen over.
Overzicht van actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen rond wijkgericht werken. Informatie over landelijke ontwikkelingen, lokale initiatieven en opiniërende stukken. Dit overzicht is van september en oktober 2019.
Voorkant publicatie Toegang om de hoek
Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een driejarig onderzoek in vier West-Brabantse gemeenten. Factoren zijn geïdentificeerd die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.  
Voorkant flyer kennisbouwstenen
Flyer over de Kennisbouwstenen, die de kennis van professionals uit wijkteams en netwerken in kaart brengen. Bekijk de flyer
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams
Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Kennisbouwstenen
Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet.
logo IWW - IWW-publicatie
In de Arnhemse wijk Klarendal is een pilot uitgevoerd waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanpak levert een positieve bijdrage aan de participatie van inwoners.
Voorkant publicatie Caseload voor lokale (wijk)teams
Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk een denkkader.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant - toolkit
Concrete tips en voorbeelden voor professionals in het sociaal team/wijkteam.
Artikel van onderzoeker Nick Zonneveld over gedeelde drijfveren en doelen. Die zijn bepalend en beïnvloeden governance en leiderschap in integrale samenwerking.
Inspiratiedossier om burgerkracht beter te benutten om zo de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Met veel voorbeelden. Bekijk de publicatie
Samenwerken aan gezondheid in de wijk (voorkant)
Magazine voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein. Met directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools.
Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren.
Rapportage sociaal domein 2017 - voorkant
Het SCP meet sinds de decentralisaties in 2015 jaarlijks wat voor effect de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hebben op de gebruikers van deze wetten.
Spil in de wijk - voorkant
Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein. Rapport met bevindingen en tips van en voor professionals in de wijk.
logo IWW - IWW-publicatie
Poster met tips van en voor professionals in de wijk om de samenwerking te verbeteren.
logo IWW - IWW-publicatie
Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in... en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.
Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?
Flyer over de reflectietool, die vooral gaat over de samenwerking tussen wijkteamprofessionals, beleidsmedewerkers en inwoners bij de toegang.
logo IWW - IWW-publicatie
Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het lukt veel burgers niet om de hulp of ondersteuning die zij nodig hebben te regelen. Lees het hele rapport
Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de ervaringen van de City Deal Inclusieve Stad. Lees volledig rapport
Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd.
Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Bekijk de monitor
Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. Lees het rapport
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Bekijk introductie
Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van publicatie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Onderzoek IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie: Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams
Onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden onder 108 wijkteams in 11 gemeenten naar de teamkenmerken en de prestaties van wijkteams.
Voorkant publicatie: 18 is ook maar een getal
Onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang van 18-/18+ voor Zaanstad, Hoorn en Alkmaar: hoe kunnen gemeenten zorgen voor een geleidelijke omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren.
Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen
Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen.
Voorkant publicatie Van gebiedsregiseur tot informatieanalist
Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies ontstaan.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Wijteams: voor álle doelgroepen effectief
60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Voorkant publicatie Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht
Movisie deed onderzoek onder gemeenten naar sociale wijkteams. De resultaten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht'. Lees het hele bericht en rapport op de website van Movisie
Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.
Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Whitepaper: jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren.
Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk.
De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen. Lees het rapport
Inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Over kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën.
Voor een onderzoek naar werkzame elementen van integraal werken zijn we op zoek naar twee sociale (wijk)teams die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek.
logo IWW - IWW-publicatie
Draaiboek en materialen om bijeenkomst te organiseren om met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen te zetten om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.
logo IWW - IWW-publicatie
GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. In dit filmpje zie je de aanpak van Amsterdam Zuid: een goed voorbeeld van integraal werken in de wijk.  
Deze reflectietool gaat in op ervaringen die zijn opgedaan in de toegang tot zorg en ondersteuning tijdens de decentralisatie.
logo IWW - IWW-publicatie
Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Wat zijn hun ervaringen?
logo IWW - IWW-publicatie
Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag!
logo IWW - IWW-publicatie
Overzicht van 14 succesvolle aanpakken van samenwerking op wijkniveau, met de focus op bijzondere doelgroepen (LVB- en GGZ-problematiek). 
logo IWW - IWW-publicatie
Vier voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?
logo IWW - IWW-publicatie
Samenwerken in de wijk
Wat zijn de 10 meest gehoorde vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals?
logo IWW - IWW-publicatie