Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Publicaties

Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals.
Naast capaciteiten van jongeren en de invloed van gezin en school, speelt ook de buurt een belangrijke rol bij de ontwikkelkansen van jongeren die opgroeien in een kwetsbare wijk.
Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer kinderen bereikt met hun beleid om kinderarmoede terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.
Onderzoek vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Twente in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waar ongeveer 1 op de 20 kinderen opgroeit in een gezin met een laag inkomen.
Onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed samen met Institute of Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de duiding van de jeugdzorgpraktijk van gemeenten, waarbij er aandacht is voor zowel de zorginhoudelijke als de bestuurlijke en organisa
Gezamenlijke analyse, uitgegeven door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over kinderen en hun gezinnen met complexe problematiek. Wat is het perspectief op de vragen en problemen van deze kinderen en gezinnen?  
Digitaal magazine van ZonMw over projecten integraal werken in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt van de Jeugdwet is dat ondersteuning en hulp integraal is en dichtbij het kind en het gezin wordt aangeboden.
Het platform JEP maakt een nieuwe podcastreeks over het thema veerkracht, in samenwerking met Stijn Sieckelinck van de Vrije Universiteit.
In Amsterdam verkeren veel huishoudens in een situatie waarin zij meer bezig zijn met overleven dan leven. Daarom is in 2018 in Geuzenveld-Slotermeer gestart met de pilot Van Overleven naar Leven (VONL).
Magazine over de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?
Voorkant publicatie Een mentaal gezonde samenleving en de rol van de ggz
Publicatie van het Trimbos-instituut over een verbindend perspectief vanuit gemeenschappelijke waarden en gebruik makend van nieuwe initiatieven in het sociaal domein en ggz.
Voorkant publicatie Lokaal en integraal werken aan participatie
In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is.
Foto van Joanne Bredero en Chris Veldhuysen
In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema's waar gemeenten mee te maken hebben.
Oudere man die aan het koken is
In het artikel van het CBS wordt beschreven welke ouderen een verhoogd risico lopen om minder zelfredzaam te worden en dus op termijn afhankelijk te worden van langdurige zorg.
Rapport van het SCP. Ouders in een kwetsbare situatie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk.
Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak langdurige begeleiding nodig op verschillende levensterreinen: gedurende hun schoolloopbaan, in hun woonsituatie, bij het regelen van financiën en bij het ver
Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar meer collectieve oplossingen en interventies. Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu kan floreren.
logo IWW - IWW-publicatie
Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en zich in hun eigen buurt kunnen ontwikkelen.   
Voorkant publicatie casusonderzoek
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in 2019 drie casusonderzoeken uitgevoerd naar succesvolle integrale hulp en samenwerking.
Wat zijn de gevolgen van armoede en schulden bij kinderen en gezinnen en welke rol kunnen jeugdprofessionals hierbij spelen? Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met het Lectoraat jeugd van Hogeschool Utrecht een verkennend onderzoek.
Voorkant rapport Leefsituatie van ouders met kinderen in de jeugdzorg
SCP-rapport over kwetsbare gezinnen in de jeugdzorg die extra aandacht nodig hebben.
Voorkant van rapport: Basisfuncties van lokale teams in kaart
Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te organisere
Voorkant publicatie Dialoog over kwaliteit in de wijk
Het wijkgericht werken is volop in ontwikkeling. Hoe geef je dit zo vorm dat het daadwerkelijk verschil maakt in de levens van het kind en de ouders? Wat past wel en wat past niet in de wijk en zijn daar grenzen aan? Hier zijn verschillende opvattingen over.
Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in... en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.
Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?
Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd.
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Bekijk introductie
Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.
logo IWW - IWW-publicatie