Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Publicaties

Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen.
Onderzoeksrapport naar aanleiding van experimenten met van ambulante ggz in de wijk, die laten zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn.
De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aanbevelingen geformuleerd over hoe huisartsen de samenwerking met wijkteams vorm kunnen geven. Want de verbinding tussen huisarts en wijkteam is belangrijk om een patiënt goed te kunnen helpen.
In de Community of Practice zijn kennis en ervaringen gedeeld over de vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de verschillende regio’s.
Voorkant publicatie verantwoorde caseload
Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten.
logo IWW - IWW-publicatie
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord?
Voorkant publicatie Samen werken aan bewonersinitiatieven
Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je? In de brochure vind je tips en aanbevelingen.
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'
Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven.
Voorkant publicatie Lokaal en integraal werken aan participatie
In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is.
Foto van plaatsnaambord Stadskanaal
De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021.
Foto van een aantal mensen bij een buurthuis
In de publicatie Wij in de wijk lees je dat je er in Nederland niet alleen voor hoeft te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden.
Voorkant publicatie Wat helpt en belemmert wijkteams
Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk.
Voorkant publicatie Samenwerken met gezinnen
De bedoeling van deze handreiking van het Verwey-Jonker Instituut is helder te maken wat je rol is, en bij te dragen aan een eenduidige communicatie naar ketenpartners en gezinnen door jou en je collega’s.
Logo Wijkwijzer
Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Het doel van deze aanpak is op een effectieve manier de juiste ondersteuning te organiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen de verwachte en gebruikte jeugdhulp in de regio Haaglanden.
Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar meer collectieve oplossingen en interventies. Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter het individu kan floreren.
logo IWW - IWW-publicatie
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Kinderen, jongeren en hun ouders met ondersteuningsvragen zijn het beste geholpen als zij ondersteuning krijgen die bij hun vraag en situatie past.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Het doel van de aanpak is het versterken van de sociale basis in de wijk en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners.
Op welke vraag of behoefte geeft dit praktijkvoorbeeld antwoord? Deze integrale samenwerking in de wijken in gemeente Utrecht is tot stand gekomen om een zo laagdrempelig mogelijke dienstverlening tot stand te brengen.
Publicatie van LHV, NHG en InEen hoe lokaal en in de wijk de samenwerking te organiseren tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten.
Foto van iemand die zijn handen wast onder een kraan
Door het coronavirus verkeert Nederland in een ongekende situatie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan of verergeren die vaak vragen om een integrale aanpak. Samenwerken in deze tijd is lastig. Hoe ga je om met de mentale gezondheid van je (zorg)medewerkers?
Voorkant van publicatie 10 aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.
logo IWW - IWW-publicatie
De werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, niet het beleid. Dat blijkt uit het project “Teamwerk in de Wijk” dat de kenmerken van wijkteams heeft onderzocht die bijdragen aan de succesvolle transformatie van het sociaal domein. In 3 jaar tijd hebben teamleden en teamleiders van meer dan 100 wijkteams jaarlijks een vragenlijst ingevuld.
Voorkant van rapport: Basisfuncties van lokale teams in kaart
Deze routekaart maakt de reis van inwoners met vragen of problemen inzichtelijk, en moet beleidsmakers en beslissers van gemeenten helpen de toegang tot zorg en ondersteuning te organisere
Voorkant publicatie De sterkste schakels
In het kwalitatieve onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ is nagegaan welke werkzame elementen (gebaseerd op eerder literatuuronderzoek) de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de JGZ, wijkt
In de Arnhemse wijk Klarendal is een pilot uitgevoerd waar de afdelingen werk, inkomen, het wijkteam en het UWV met elkaar samenwerkten bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanpak levert een positieve bijdrage aan de participatie van inwoners.
Voorkant publicatie Caseload voor lokale (wijk)teams
Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk een denkkader.
logo IWW - IWW-publicatie
Samenwerken aan gezondheid in de wijk (voorkant)
Magazine voor professionals uit de huisartsenpraktijk, publieke gezondheid, eerste lijn en het sociaal domein. Met directe links naar online kennis, inspirerende voorbeelden en praktische tools.
Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren.
Spil in de wijk - voorkant
Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein. Rapport met bevindingen en tips van en voor professionals in de wijk.
logo IWW - IWW-publicatie
Poster met tips van en voor professionals in de wijk om de samenwerking te verbeteren.
logo IWW - IWW-publicatie
Integraal werken voor en met jongeren, vooral rondom schulden en armoedeproblematiek. Dat is het onderwerp van het eMagazine Integraal samenwerken voor de Jeugd.
Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten die meededen aan een begeleidingstraject voor het ontwikkelen van intergraal werken in de wijk. Je leest hoe zij aan de slag zijn gegaan met het verbinden van werk & inkomen met zorg & welzijn om hun inwoners beter te kunnen ondersteunen.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie: Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams
Onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden onder 108 wijkteams in 11 gemeenten naar de teamkenmerken en de prestaties van wijkteams.
Voorkant publicatie Wijteams: voor álle doelgroepen effectief
60% van de wijkteams heeft behoefte aan ondersteuning bij diversiteitsproofwerken. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Draaiboek en materialen om bijeenkomst te organiseren om met uw (toekomstige) samenwerkingspartners stappen te zetten om de samenwerking vorm te geven, te verbeteren of bij te sturen.
logo IWW - IWW-publicatie
GGZ in de Wijk levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met een psychische of psychiatrische beperking. In dit filmpje zie je de aanpak van Amsterdam Zuid: een goed voorbeeld van integraal werken in de wijk.  
Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Wat zijn hun ervaringen?
logo IWW - IWW-publicatie
Hoe geeft u samenwerking met informele zorg vorm? Aan de hand van een model kunt u meteen aan de slag!
logo IWW - IWW-publicatie
Vier voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt. Wat zijn werkzame factoren die bijdragen aan een goede samenwerking?
logo IWW - IWW-publicatie
Samenwerken in de wijk
Wat zijn de 10 meest gehoorde vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals?
logo IWW - IWW-publicatie