Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Publicaties

Kwalitatief onderzoek van Regioplan hoe gemeenten waakvlamondersteuning inzetten voor mensen met een LVB, welke aspecten in de praktijk van belang zijn voor een goede inzet en wat de ervaringen zijn. 
Rapport met inzichten over hoe cliënten doorgevoerde beleidsveranderingen in de dagelijkse praktijk ervaren. I&O Research onderzocht dit in opdracht van de gemeente Arnhem.
E-magazine over de vraag hoe goede samenwerking tussen lokale partijen bij kan dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Platform31.
Front dialoog en ruimte
Overzicht van recent gepubliceerde bronnen die ingaan op beleid en uitvoering in het sociaal domein.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant Maatwerk Magazine
In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten, 1 regio, 4 ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties met vormen van maatwerk voor mensen met gestapelde problemen. Dit Maatwerk Magazine doet verslag van de actieonderzoeken die zijn gedaan naar knelpunten daarbij.
Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool
Hulpmiddel voor gemeenten en partners in het sociaal domein dat ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. Zie hier meer informatie.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Domeinoverstijgende financiering
Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen.
Twee vrouwen aan een waterrand
De Werkplaatsen Sociaal Domein maakten van dichtbij mee wat de impact van de coronacrisis op het sociaal domein is. Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?
Voorkant publicatie Impactmonitor
De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling van het CBS laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de leve
Voorkant publicatie monitoring in het sociaal domein bekeken vanuit de praktijk
Hoe volgen professionals de resultaten van hun werk en wat betekent dit voor zinvolle monitoring? IWW en Movisie onderzochten de gebruikte monitoringsystemen en de manier waarop organisaties die inzetten. Dat biedt volop aanknopingspunten om het registreren zinvoller te maken. Ook met behoud van de huidige instrumenten.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant flyer Basisfuncties versus Zelfevaluatietool
Het doel van deze flyer is om duidelijk te maken hoe de zelfevaluatietool en de beschrijving van de basisfuncties zich tot elkaar verhouden.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van publicatie 10 aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Toegang om de hoek
Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een driejarig onderzoek in vier West-Brabantse gemeenten. Factoren zijn geïdentificeerd die van invloed zijn op de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.  
Rapportage sociaal domein 2017 - voorkant
Het SCP meet sinds de decentralisaties in 2015 jaarlijks wat voor effect de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hebben op de gebruikers van deze wetten.
Het zorgstelsel is niet voor iedereen overzichtelijk, zo blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. Het lukt veel burgers niet om de hulp of ondersteuning die zij nodig hebben te regelen. Lees het hele rapport
Rapport over de stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. Bekijk de monitor
Inzicht in de ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Over kwaliteit van leven, voorzieningen, lokale ervaringen, bestuurlijke rapportages en financiën.