Publicaties Werkwijzen en methodieken

Hier vindt u alle publicaties en handvatten om integraal en wijkgericht werken praktisch in te vullen.

Lees en bekijk alle relevante publicaties en andere uitingen. Een actueel aanbod van kennis, samengesteld om u op weg te helpen met integraal werken in de wijk. Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken partners.

Uitwerking van de VNG van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor wijkteams en gemeenten. 
Instrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
logo IWW - IWW-publicatie
Handvatten aan gemeenten (vijf profielen en schuifoefening) die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen.
Deze handreiking van Platform31 en Movisie geeft context en zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.
Voorkant publicatie verantwoorde caseload
Werkpakket dat beschrijft hoe je in 3 stappen kunt toewerken naar een verantwoorde caseload. Het werkpakket bevat daartoe toelichtingen en opdrachten.
logo IWW - IWW-publicatie
Afbeelding met twee handen en geknipte papieren poppetjes
Het Kenniscentrum LVB geeft in deze publicatie een overzichtelijk schema van belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen.
Voorkant publicatie Samen werken aan bewonersinitiatieven
Brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) met tips en aanbevelingen voor samen werken aan bewonersinitiatieven. Hoe doe je dat en waar begin je? In de brochure vind je tips en aanbevelingen.
Afbeelding van publicatie 'Jeugdhulp doen we samen'
Handvatten voor lokale participatie van jongeren en ouders. Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' verzamelde handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven.
Foto van plaatsnaambord Stadskanaal
De leefbaarheid in wijken in de wat armere postcodegebieden staat stevig onder druk. Dat werd nog eens onderstreept tijdens het symposium ‘Leefbare wijken’, voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van Divosa op 5 februari 2021.
Foto van Joanne Bredero en Chris Veldhuysen
In deze podcast bespreken Joanne Bredero van Beesd voor Elkaar en Chris Veldhuysen (Beleidsadviseur Wonen in Den Haag) dillema's waar gemeenten mee te maken hebben.
Voorkant publicatie Wat helpt en belemmert wijkteams
Movisie volgde professionals van vijf verschillende wijkteams, om een beter beeld te krijgen van hun dagelijkse praktijk.
Voorkant publicatie De governance van netwerkorganisaties ontrafeld
Publicatie waarin de uitdagingen van netwerkzorg en governance worden ontrafeld aan de hand van ervaringen van vijf zorgnetwerken.
Voorkant publicatie Domeinoverstijgende financiering
Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers Sandra Dahmen en Ludo Glimmerveen keken naar de achterliggende oorzaken en gingen op zoek naar oplossingen.
Logo Wijkwijzer
Wijkwijzer is een nieuw online kennis- en leerplatform om het werken aan leefbare en veilige wijken te versterkenWijkWijzer geeft ook informatie over hoe je integraal kunt (samen)werken in de wijk.
Publicatie in opdracht van het ministerie van VWS met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders. In deze publicatie lees je vijf verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.
Online magazine met terugblik op het congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden (10 november 2020).
Rapport van de Haagse Hogeschool. Aan de hand van het model van het SCP over verwachte jeugdhulpgebruik brengt dit rappport het verschil in kaart tussen de verwachte en gebruikte jeugdhulp in de regio Haaglanden.
Wijkgericht werken is een belangrijk middel om het gewone leven te versterken, het uitgangspunt van de jeugdwet: jeugdigen kunnen kansrijk thuis opgroeien, leren en meedoen en zich in hun eigen buurt kunnen ontwikkelen.   
Voorkant publicatie: Werkzame elementen bij integraal werken
Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams. Deze publicatie gaat over de werkzame elementen van integraal werken. De focus ligt op wat werkt voor de cliënt.
logo IWW - IWW-publicatie
Adviesbureaus BMC en HHM beschrijven hierin hun PACT-aanpak: een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal partners door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten berei
Foto van verschillende soorten gereedschap
Bij samen beslissen zoeken mensen samen met een begeleider of zorgverlener naar de ondersteuning of zorg die het beste bij hen, of hun kinderen, past. Samen beslissen verbetert daardoor de zorg en ondersteuning.
Voorkant Maatwerk magazine 2020
In het Maatwerk Magazine (2020) presenteren de acht gemeenten en partners in de City Deal Eenvoudig Maatwerk hun aanpakken en ervaringen met het bieden van maatwerk.
5 gele meetlinten onder elkaar
In het traject ‘Eenvoudig Maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zochten acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus-, lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen. Vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk bekeken Hilde van Xanten, Elize van Wijk en Lian Stouthard ruim 40 casussen.
Voorkant van rapport: Gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor het sociaal domein
Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid (Wmo en Jeugd) en naar de manier waarop professionals hier in hun dagelijks werk invulling aan geven.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant van publicatie 10 aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.
logo IWW - IWW-publicatie
Meetlint
In het traject ‘Eenvoudig maatwerk’ van het Programma Sociaal Domein zoeken acht gemeenten en het Rijk samen naar doorbraken op casus- lokaal en landelijk niveau om mensen met ‘gestapelde problemen’ beter te helpen.
Voorkant publicatie
Veel gemeenten zijn bezig met de doorontwikkeling van wijkteams. Zo ook de gemeente Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie Caseload voor lokale (wijk)teams
Hoeveel cliënten kan een team jeugdconsulenten of een sociaal wijkteam ondersteunen? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag, ontwikkelde het programma Integraal Werken in de Wijk een denkkader.
logo IWW - IWW-publicatie
Inspiratiedossier om burgerkracht beter te benutten om zo de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Met veel voorbeelden. Bekijk de publicatie
Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren.
Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Gezond in... en het Verwey-Jonker Instituut, ontwikkelden hiervoor een gesprekstool die gemeenten op weg helpt.
Publicatie van de Rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van kenmerken en achtergronden zwerfjongeren en schulden. Lees het rapport
Dit boek besteedt aandacht aan dit ‘nieuwe werken’, welke competenties dit vraagt en welk leiderschap past. Bekijk introductie
Voorkant van publicatie: Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Onderzoek IWW naar werkzame elementen: Regisserende professional is onmisbare schakel voor succesvolle oplossingen.
logo IWW - IWW-publicatie
Voorkant publicatie: 18 is ook maar een getal
Onderzoek van de DSP-Groep naar de overgang van 18-/18+ voor Zaanstad, Hoorn en Alkmaar: hoe kunnen gemeenten zorgen voor een geleidelijke omschakeling naar volwassenheid en zelfstandigheid van kwetsbare jongeren.
Voorkant publicatie: Samen voor kwetsbare ouderen
Analyse van ZorgImpuls in opdracht van ConForte en SRZ van een integrale aanpak voor de keten voor kwetsbare ouderen. De organisatie van integrale ouderenzorg is complex en vraagt om een regionale aanpak van alle betrokkenen.
Voorkant publicatie 1Gezin1Plan in de praktijk
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan ten opzichte van de reguliere hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.
Voorpagina publicatie: jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Whitepaper: jeugdhulp en sport in het sociaal domein. Voorwaarden voor positieve effecten van sport bij jongeren.
Meer onderlinge bekendheid, meer aanvullende informatie op casusniveau, meer persoonlijk contact en een efficiëntere aanpak. Dat zijn de belangrijkste resultaten van een pilot in de Rotterdamse Tarwewijk.
De nieuwe werkwijze van het jeugdteam van de gemeente Zaanstad werpt vruchten af. Het aantal gezinnen dat zich vrijwillig aanmeldt voor jeugdhulp, is fors gestegen. Lees het rapport
Voor een onderzoek naar werkzame elementen van integraal werken zijn we op zoek naar twee sociale (wijk)teams die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek.
logo IWW - IWW-publicatie